Ładuję

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW/ PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PADMA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Suwałkach (16-400),
przy ul. Wojska Polskiego 118 E, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Z Administratorem można skontaktować się drogą korespondencyjną, lub mailowo pisząc na adres rodo@padmaart.eu.

Administrator pozyskał Pani/Pana dane od swojego Kontrahenta, tj. Pani/Pana pracodawca lub zleceniodawca przekazał administratorowi Pani/ Pana dane w związku i dla potrzeb realizacji
umowy łączącej Kontrahenta z administratorem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj.

  • kontakt z Kontrahentem w celu realizacji umowy,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

  1. podmiot zewnętrzny: Skłodowscy sp. z o.o. z siedzibą w Markach zajmujący się na podstawie zawartej z administratorem umowy obsługą księgową administratora,
  2. podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej i administracyjnej na rzecz administratora,
  3. kancelarie prawne i podatkowe w przypadku dochodzenia roszczeń;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z Kontrahentem, jak również przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego dla archiwizacji dokumentów finansowych,
tj. ok. 6 lat po zakończeniu umowy z Kontrahentem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.